Giăng 16:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi.