Giăng 16:12 - Bản dịch Truyền thống
Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi.