Giăng 15:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.