Giăng 15:14 - Bản dịch Truyền thống
Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta.