Giăng 15:12-13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
12
Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.
13
Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.