Giăng 14:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.