Giăng 14:18 - Bản dịch Truyền thống
Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.