Giăng 14:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.