Giăng 13:35 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.