Giăng 11:43 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!