Giăng 11:36 - Bản dịch Truyền thống
Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào!