Giăng 10:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.