Giăng 10:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người.