Giăng 10:30 - Bản dịch Truyền thống
Ta với Cha là một.