Giăng 10:27-29 - Bản dịch Truyền thống
27
Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.
28
Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
29
Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.