Giăng 10:27 - Bản dịch Truyền thống
Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.