Giăng 10:14 - Bản dịch Truyền thống
Ta là người chăn chiên hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta,