Giăng 10:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.