Giăng 1:9-13 - Bản dịch Truyền thống
9
Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.
10
Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.
11
Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.
12
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
13
là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.