Giăng 1:4 - Bản dịch Truyền thống
Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.