Giăng 1:16 - Bản dịch Truyền thống
Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.