Giăng 1:1-4 - Bản dịch Truyền thống
1
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
2
Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.
3
Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
4
Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.