Lu-ca 9:50 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi, là thuận với các ngươi.