Lu-ca 8:31 - Bản dịch Truyền thống
Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Jêsus đừng khiến mình xuống vực sâu.