Lu-ca 8:22 - Bản dịch Truyền thống
Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ, mà phán rằng: Hãy qua bên kia hồ; rồi đi.