Lu-ca 7:35 - Bản dịch Truyền thống
Song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó.