Lu-ca 6:46 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?