Lu-ca 6:27-28 - Bản dịch Truyền thống
27
Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình,
28
chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.