Lu-ca 4:9-13 - Bản dịch Truyền thống
9
Ma quỉ cũng đem Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, để Ngài trên nóc đền thờ, mà nói rằng: Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi;
10
vì có chép rằng: Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi,
11
Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo ngươi vấp chơn nhằm đá nào chăng.
12
Đức Chúa Jêsus đáp: Có phán rằng: Ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
13
Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài.