Lu-ca 4:18 - Bản dịch Truyền thống
Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;