Lu-ca 3:38 - Bản dịch Truyền thống
Cai-nam con Ê-nót, Ê-nót con Sết, Sết con A-đam, A-đam con Đức Chúa Trời.