Lu-ca 24:8 - Bản dịch Truyền thống
Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán.