Lu-ca 24:53 - Bản dịch Truyền thống
Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời.