Lu-ca 24:52 - Bản dịch Truyền thống
Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.