Lu-ca 24:51 - Bản dịch Truyền thống
Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.