Lu-ca 24:50-51 - Bản dịch Truyền thống
50
Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh lành Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho.
51
Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.