Lu-ca 24:49 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.