Lu-ca 24:39-43 - Bản dịch Truyền thống
39
Hãy xem tay chơn ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.
40
Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chơn ra cho xem.
41
Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không?
42
Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng.
43
Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.