Lu-ca 24:39 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy xem tay chơn ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.