Lu-ca 24:36-43 - Bản dịch Truyền thống
36
Môn đồ đương nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
37
Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần.
38
Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy?
39
Hãy xem tay chơn ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.
40
Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chơn ra cho xem.
41
Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không?
42
Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng.
43
Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.