Lu-ca 24:36-38 - Bản dịch Truyền thống
36
Môn đồ đương nói chuyện như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
37
Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần.
38
Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy?