Lu-ca 24:3-5 - Bản dịch Truyền thống
3
nhưng bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus.
4
Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặt áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ.
5
Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?