Lu-ca 24:10-11 - Bản dịch Truyền thống
10
Ay là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của Gia-cơ, cùng các đờn bà khác đi với họ đã rao truyền như vậy cho các sứ đồ.
11
Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không.