Lu-ca 23:24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin.