Lu-ca 22:30 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta, và được ngồi ngai để xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.