Lu-ca 21:33 - Bản dịch Truyền thống
Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu.