Lu-ca 2:9 - Bản dịch Truyền thống
Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi.