Lu-ca 2:40 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Con trẻ lớn lên, và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài.