Lu-ca 2:4-7 - Bản dịch Truyền thống
4
Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít, cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê,
5
để khai vào sổ tên mình và tên Ma-ri, là người đã hứa gả cho mình đương có thai.
6
Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Ma-ri đã đến.
7
Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở.