Lu-ca 2:19 - Bản dịch Truyền thống
Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.