Lu-ca 2:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ.